Edit product

$3.99

English-Konkani Dictionary

Vincent Augustine D'Souza's English-Konkani Dictionary.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತು ತೀನ್ ಘಡಿತಾಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ೧೯೭೫ (1975) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಳ್ಕಾಲಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ೧೯೮೭ (1987) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್‍ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ. ತಿಸ್ರೆಂ, ೧೯೯೨ (1992) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಭಾರತೀಯ್ ನೊಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಪಂದ್ರಾ ಭಾಸಾಂ ಪೈಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸವಿ. ಸಂಘ್ ಲೋಕ್ ಸೆವಾ ಅಯೋಗಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಉಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ಎಕಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಉಲಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಭಾಸೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ೨೦೦೧ (2001) ಲೋಕ್‍ಗಣನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‍ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ೬೪೪೧ (6441). ತಾಂತುಂ ಭಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಪಭಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ೨೦೦೯ (2009) ಇಸ್ವೆಂತ್ ೧೯೬ (196) ಭಾಸೊ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಅಂಡಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬೊ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಿ ಭಾಸ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ವೊಳೊಕ್ ನಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕೀ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ರಾವ್ತಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ೧೬೦೦ (1600) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ೨೧೧೦ (2110) ಇಸ್ವೆಂತ್, ಕಿತ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ, ೨೦೧೦ (2010) ಇಸ್ವೆಂತ್, ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ಆಸ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.

***

ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಧಾ ಲಾಖ್ ವ ಚಡ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂ ಲೇಕ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಬ್ದ್ (technical terms) ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಮೂಳ್ ಸಬ್ದ್ ವ ಅಪ್ಲೆ ಸ್ತಕಿ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಬ್ದ್ (morphemes) ಧಾ ಹಜಾರ್ ವ ಉಣೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಿವಿ ಭಾಸ್. ನೊವೆ ಸಬ್ದ್ ಯೆತಾತ್. ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ವ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ಬದ್ಲಾತಾ. ಹರ್ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಥೊಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ತಸೆಚ್ಚ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಅನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೀ ತೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನಾ.

ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯ್ತಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ u ಆಸಾನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ colour – color. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಕ್ಷರಾಂ ಉಣಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ programme – program. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಕ್ಷರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ centre – center. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ c ಬದ್ಲಾಕ್ s ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ defence – defense. ತಸಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ (Am) ಘಾಲಾಂ.

ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ dis, in, im, un ಇತ್ಯಾದಿ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ less ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾ ವ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ er ವ est ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ comparative ವ superlative ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ification, isation ವ ization, less, ness ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪ್ಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ವಿಂಗಡ್ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಹಾಂವೆ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್.

Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.
  • Vincent Augustine D'Souza's English-Konkani Dictionary in PDF format.
  • Length528 pages

Checkout

English-Konkani Dictionary

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$3.99.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

Summary

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad