₹2,022

Pentecost

0 ratings
I want this!

Pentecost

₹2,022
Vincent Augustine D'Souza
0 ratings

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

 ಫೆಸ್ತಾಂ ಚಡಾವತ್ 1969 (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಎಕುಣ್ಸತ್ತರ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್.

 ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಜೂನ್ 1-12, 14-30, ಜುಲಾಯ್ 1-ಅಗೊಸ್ತ್ 4, 6-8, 16, 19-21, 23-25, 27 ತಾರಿಕೆಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

 ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ (19/7), ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್ (25/7), ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾ (21/6), ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ (10/8), ಸಾಂ ಕ್ಲಾರಾ (12/8), ಸಾಂ ಜೊಕಿಮ್ (16/8), ಸಾಂ ಹೆನ್ರಿ (13/7), ಸಾಂ ಅಂತೊನಿ (13/6) ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ವಾಚ್ಯೆತ್.  ಗಾಂಚ್ gumroad.com/l/saant.

 ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳಿಜ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ (16/7), ಹಿಮ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ 5/8), ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆ (15/8) ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ವಾಚ್ಯೆತ್.  ಗಾಂಚ್ gumroad.com/l/MariyalFestam.

 

ವಿಶೆಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್

30/12/2022 

ತೀಸ್ ದೆಸೆಂಬ್ರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಬಾವಿಸ್

I want this!

A pdf file of the book.

Size
763 KB
Length
115 pages
Powered by